Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestr akt prowadzony jest w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną, rzeczowy wykaz akt oraz instrukcję organizacji i zakresie działania składnicy akt w Żłobku nr 3.

Na podstawie:

1. art.  6 ust 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2011 Nr 123 poz 698 z późn. zm.)

2. § ust. 3-6 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 roku w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz.U. nr 167 poz 1375)

3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. nr 14,poz 67)

4. Regulaminu organizacyjnego  §12 pkt 3.

Zatwierdzoną przez Dyrektora Archiwum Państwowego w Kaliszu